Zajęcia praktyczne

Szczegółowe cele kształcenia:

W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)  powinien umieć:

bullet

odczytać cechy oraz informacje zamieszczone na towarach, opakowaniach, etykietach,

bullet

posłużyć się informacjami o towarach,

bullet

zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,

bullet

wyeksponować towary,

bullet

zastosować zasady przyjmowania i przechowywania towarów,

bullet

przeprowadzić rozmowę sprzedażową,

bullet

uzyskać informacje o potrzebach klientów,

bullet

zastosować ogólnie przyjęte zasady etyki ,

bullet

zastosować różne formy sprzedaży,

bullet

obliczyć i zainkasować należność za towary,

bullet

oszacować wyniki obliczeń,

bullet

sporządzić dokumenty związane ze sprzedażą towarów obrotem towarowym,

bullet

odprowadzić utarg,

bullet

rozliczyć kasę rejestracyjną,

bullet

zastosować przepisy dotyczące uprawnień klienta z tytułu gwarancji i rękojmi,

bullet

przyjąć reklamację oraz wypełnić zgłoszenie reklamacyjne,

bullet

określić uprawnienia instytucji kontrolujących przedsiębiorstwa handlowe,

bullet

zinterpretować wnioski z przeprowadzonych kontroli,

bullet

posłużyć się sprzętem technicznym stosowanym w przedsiębiorstwie handlowym,

bullet

dokonać oceny jakości wykonania zadań,

bullet

określić zależności między sklepem a otoczeniem,

bullet

zastosować przepisy sanitarno – epidemiologiczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,

bullet

zastosować środki ochrony indywidualnej odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy.

Materiał nauczania

Organizacja pracy

Zapoznanie uczniów z harmonogramem pracy, zasadami organizacji pracy, regulaminem praz prawami i obowiązkami pracowników.

Określenie zadań i obowiązków pracowników sklepu oraz magazynu.

Sporządzenie schematu organizacyjnego sklepu.

Określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników.

Charakteryzowanie systemu ochrony mienia.

Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej.

Interpretowanie przepisów prawa, norm oraz instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych.

Określanie rozmieszczenia oraz wyjaśnianie zasad działania środków gaśniczych i sprzętu przeciwpożarowego.

Przygotowanie stanowiska pracy.

 

Wyposażenie lokalu sklepowego

Rozplanowanie powierzchni sklepu i zaplecza, sporządzanie schematu.

Ocenianie efektywności wykorzystania powierzchni sklepowej.

Ocena funkcjonalności mebli sklepowych.

Określanie efektywności wykorzystania mebli sklepowych innych urządzeń ekspozycyjnych.

Sprawdzenie ustawienia i legalizacji urządzeń wagowych.

Określanie zasad utrzymywania urządzeń chłodniczych dobrym stanie technicznym.

Obsługiwanie kasy rejestracyjnej i fiskalnej.

Zastosowanie metod zabezpieczenia antywłamaniowego oraz zapobiegania kradzieżom wewnętrznym.

 

Asortyment towarowy

Dobór asortymentu towarów.

Odczytywanie informacji o towarach z etykiet, metek, ulotek, kodów kreskowych, prospektów.

Rozmieszczanie towarów w sali sprzedażowej.

Ustalanie optymalnej wagi artykułów porcjowanych.

Określanie stopnia komplementarności asortymentu zgromadzonego w sklepie.

Określanie substytutów towarów.

Określanie fizyko – chemicznych właściwości towarów.

 

Sprzedaż towarów

Przygotowanie towarów do sprzedaży.

Określanie metod przechowywania towarów.

Przygotowanie informacji o towarze w formie wywieszek cenowych.

Obsługiwanie urządzeń  służących przygotowaniu towaru do sprzedaży.

Ocena przygotowania towaru do sprzedaży.

Ocena jakości i estetyki ekspozycji towarów.

Obsługiwanie klientów, prowadzenie rozmowy sprzedażowej, udzielanie porad.

Charakteryzowanie typów klientów.

Określanie typowych zachowań klientów.

Motywowanie klientów do zakupu towaru.

Obliczanie i przyjmowanie należności za towar.

Przyjmowanie zapłaty kartą kredytowa lub płatniczą.

Obsługiwanie i rozliczanie kas rejestracyjnych.

Prowadzenie dokumentacji sprzedaży, sporządzanie faktury VAT.

Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych.

Stosowanie specjalistycznych programów komputerowyh w procesie sprzedaży towarów.

 

Zaopatrzenie w towary

Określanie popytu na towary.

Określanie opłacalności dostaw.

Ustalanie źródeł dostaw.

Sporządzanie zamówień na towary.

Prowadzenie negocjacji z dostawcami towarów.

Sprawdzanie dostaw towarów pod względem ilościowym i jakościowym.

Wypełnianie dowodów dostaw.

Identyfikowanie wad towarów.

Przestrzeganie procedury składania reklamacji u dostawcy.

 

Gospodarka zapasami towarowymi i opakowaniami

Określanie wielkości zapasów towarowych.

Określanie rotacji zapasów towarowych.

Przestrzeganie zasad zachowania dobrej jakości zapasów towarowych.

Określanie działań przyspieszających sprzedaż zapasów towarowych.

Planowanie działań sprzyjających szybkiej sprzedaży zapasów towarów trudno zbywalnych.

Określanie wielkości ubytków towarowych.

Podejmowanie działań związanych z minimalizacją ubytków towarowych.

Określanie funkcji opakowań.

Składowanie opakowań w sklepie i w magazynie.

Odczytywanie informacji o towarach z opakowań zbiorczych jednostkowych. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obrotu opakowaniami.

Określanie wpływu gospodarki opakowaniami na ochronę środowiska.

 

Kontrola działalności punktu sprzedaży

Przeprowadzanie kontroli działalności sklepu i hurtowni.

Charakteryzowanie uprawnień instytucji kontrolujących.

Interpretowanie wyników kontroli i wniosków pokontrolnych.

Wypełnianie arkuszy spisu z natury.

Rozliczanie inwentaryzacji.

Określanie znaczenia samokontroli.

 

Promocja punktu sprzedaży

Ocena reklamowej działalności sklepu.

Projektowanie reklamy i promocji towarów.

Projektowanie reklamy sklepu.

Wykonywanie ekspozycji reklamowej.

Dobieranie narzędzi promocji określonych towarów.

Kształtowanie public relations sklepu.

Określanie imane sklepu.

Środki dydaktyczne

Kodeks cywilny. Kodeks pracy. Zarządzenia instrukcje i regulaminy obowiązujące w sklepie. Urządzenia techniczne. Instrukcje obsługi urządzeń technicznych. Druki paragonów, rachunków uproszczonych, faktur VAT oraz faktur korygujących, zgłoszeń reklamacyjnych, rozliczeń kas rejestracyjnych, poleceń przelewu, zamówień na towary, arkuszy spisu z natury. Programy komputerowe stosowane w sklepie. Przepisy dotyczące: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podejmowania działalności gospodarczej, podatków.

Uwagi o realizacji

Celem realizacji programu przedmiotu zajęcia praktyczne jest kształtowanie umiejętności umożliwiających absolwentom szkoły podjęcia pracy w zawodzie.

W trakcie realizacji programu wskazane jest stosowanie metody pokazu z objaśnieniem oraz ćwiczeń praktycznych. Realizacja poszczególnych zada powinna być poprzedzona instruktażem wstępnym oraz pokazem wykonania określonych czynności.

Proces zajęć praktycznych może być realizowany w punktach sprzedaży detalicznej różnych branż oraz w punktach sprzedaży hurtowej. Ważne jest, aby zajęcia praktyczne odbywały się w placówkach wyposażonych we współczesny sprzęt i urządzenia techniczne oraz prowadzących sprzedaż towarów zróżnicowanym asortymencie.

Opiekunem zajęć praktycznych powinien być: właściciel, kierownik sklepu, instruktor zajęć praktycznych. Uczniowie powinni prowadzić dzienniczki praktyk.[1]

 

horizontal rule

[1] Program nauczania –Sprzedawca, 522[01]/ZSZ,SP/MEN/2007.02.08; Warszawa 2007